بسیاری از مناطق دور افتاده در کشور روسیه بسیار سرد است اما هیچ یک به سردی منطقه یاکوتسک نیست. یاکوتسک منطقه ای بزرگ در شمال شرقی روسیه است که مساحتی به اندازه هند دارد، اما جمعیت آن کمتر از رود ایسلند ( یکی از ایالت های امریکا) است.
ادامه...